Vyberte stranu

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(všeobecné) 

 

 
ATON SK s.r.o, Donovaly 471, 976 39, IČO: 53649541 (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť je poskytovateľom ubytovacích služieb a služieb s tým súvisiacich. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje môže spoločnosť spracúvať v prípade, že ste našim hosťom, zúčastňujete sa na aktivitách, podujatiach organizovaných spoločnosťou.

 

Pri realizácii úloh a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností alebo úloh (napríklad pri poskytovaní dodávateľských služieb) od tretích strán (napríklad váš zamestnávateľ). Od tretích strán získavame vaše osobné údaje aj v prípadoch, ak si ubytovanie objednávate prostredníctvom rôznych rezervačných portálov alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie. Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. 

 

Poskytnutie osobných údajov v prípade plnenia zákonných povinností spoločnosti je zákonov povinnosťou dotknutej osoby (hlásenie pobytu) a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu napr. medzi hosťom a spoločnosťou na účel poskytnutia ubytovania, na účel poskytnutia iných služieb (zabezpečenie  služieb a pod.). V prípade neposkytnutia osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude spoločnosť schopná plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnúť ubytovanie alebo zabezpečiť službu.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.  

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

  • Prečo spracúvame vaše osobné údaje (účely spracúvania)

 

 

Podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov, o právnych základoch, o poskytovaní osobných údajov a lehote uchovávania sú uvedené v prílohe tohto dokumentu, prehľadne spracované v tabuľke.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.  

 

  • Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

 

Právo na prístup 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na recepcii Hotela.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu písomne alebo elektronicky na adrese: donovalyslniecko@gmail.com.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.    

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
lehota uchovávania

Kategória príjemcov

Poskytovanie služieb ubytovania v ubytovacích zariadeniach

Zmluva a predzmluvný vzťah                                                                                                         Na účely poskytovania ubytovacích služieb spracúvame osobné údaje na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán                                                           Zákonná povinnosť                                                                                                                          Pre potreby vedenia ubytovacej knihy, ktorej vedenie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti (ubytovateľa) podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a pri hlásení krátkodobého pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlásenie o pobyte cudzincov môže byť realizované aj elektronicky, prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://portal.minv.sk/.                                                                                                            Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu               

5 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Cudzinecká polícia

Zabezpečenie efektívnej komunikácie s hosťom a registrácie bez čakania

Oprávnený záujem prevádzkovateľa                                                                                                S cieľom urýchlenia nami poskytovaných služieb a efektívnejšej registrácie hosťa, spracúvame osobné údaje ubytovaného hosťa na základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa.

3 roky od poslednej rezervácie

Neposkytujú sa

Darčekový poukaz

Zmluva, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán                                              Zmluva uzatvorená v prospech tretej strany, pričom tretia strana je jednou zo zmluvných strán    

údaje o kupujúcom – 2 roky po skončení zmluvného vzťahu;   údaje o tretej strane (účastník zájazdu) – 5 rokov od ukončenia zmluvy

Zmluvné strany

Plnenie povinností súvisiacich so zabezpečením Účtovníctva a s tým súvisiacich dokladov

Zákonná povinnosť                                                                                                                     zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,                                        zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,                    zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,                                zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,                                                                       zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (rekreačné poukazy)

10 rokov

Daňový úrad

Správa registratúry

Verejný záujem; Zákonná povinnosť                                                                                       Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Súdne spory, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti definovanej v tomto zázname o spracovateľských činnostiach je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:                                                                                                                                             zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,                                                                       zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok,                                                                             čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje

5 rokov od ukončenia konania, sporu

účastníci konania, iný oprávnený subjekt

Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zákonná povinnosť                                                                                                                     zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019)                                                                                                                                 Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov od ukončenia konania                                                                                              

účastníci konania,   Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti     

Kontaktné údaje

Oprávnený záujem prevádzkovateľa                                                                                                

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancoch   

po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov        

Účastníci komunikácie

Dodávateľské zmluvy

Zmluvný vzťah                                                                                                                  Dodávatelia služieb, najmä ak ide o SZČO

5 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Zmluvné strany, audítor

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva

Zákonná povinnosť                                                                                                                     Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch)

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb