Vyberte stranu

Ubytovací poriadok

Ubytovanie v súkromí – Objekt *** Donovaly 471, Donovaly 976 39

Ubytovací poriadok

1. V zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. S údajmi sa bude nakladať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ak si klient rezervoval pobyt prostredníctvom internetu, zároveň predloží zariadeniu potvrdenú Rezerváciu.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať pracovníkovi ubytovacieho zariadenia úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkovi ubytovacieho zariadenia Chata Donovaly slniečko, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Pracovník ubytovacieho zariadenia vydá hosťovi pri nástupe na ubytovanie kľúč od poskytnutého apartmánu v Chate Donovaly slniečko.
4. Zariadenie poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite podľa, ktorej je zaradené do kategórie a triedy.
5. Ubytovanie je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 18hod.
Do tejto doby zariadenie pre hosťa apartmán rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná
požiadavka.
7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu zariadenie poskytnúť aj iný apartmán, než ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
8. Klient používa apartmán počas doby, ktorú si dohodol so zariadením.
9. Ak nebol iný čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa ubytovania, v tom istom čase uvoľní apartmán.
Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, zariadenie mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
11. Klient si pri obsadení apartmánu vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v apartmáne a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
12. Klient súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas celej doby trvania jeho prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúci/a zariadenia.
13. Zariadenie nezodpovedá za veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia chata donovaly slniečko.
14. Pracovník ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
15. V Apartmáne alebo v spoločenských priestoroch zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
16. V apartmáne a v celom zariadení je zakázané fajčiť!
17. V apartmáne nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta.
18. Klient sa nesmie v apartmáne ani chodbách hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program.
V čase od 22.00 hodiny do 8.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov veku bez dozoru dospelých v apartmáne a v ostatných priestoroch.
20. Klientovi nie je povolené brať do apartmánu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
21. Klient má právo využívať všetky zariadenia apartmánu. Za všetky škody spôsobené na majetku zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov.
22. Klient je povinný pri odchode z apartmánu uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere
a kľúč si starostlivo uschovať. V prípade straty klúču sa účtuje poplatok 50 eur,- v hotovosti na mieste.
23. Klient je za poskytnuté ubytovacie služby, prípadne aj za ostatné služby poskytnuté zariadením zaplatiť v deň príchodu.
24.Klient je povinný dodržiavať ustanovenia
tohto ubytovacieho poriadku od momentu, od času a dátumu kedy si prenajal apartmán .
V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie zariadenia má právo zrušiť klientovi poskytované ubytovanie pred uplynutím dohodnutej doby.
25. Zariadenie umožňuje ubytovanie so zvieratami malého vzrastu po predchádzajúcej dohode za poplatok. Nie je povolené ponechávať zvieratá bez dozoru v apartmáne a v ostatných priestoroch.
Je zakázané, aby sa zvieratá zdržiavali na posteli, pohovke a sedacej súprave v apartmáne.
Povinnosťou klientou so zvieratami je držanie zvierat vo vlastným pelechoch a klietkach.
V prípade porušenia je klient povinný uhradiť čistenie/tepovanie/ a dezinfekciu znečisteného apartmánu v sume 150,- eur na mieste.
26. V deň odchodu sa apartmán kontroluje v prípade, že sa zistí, že sa rozbili poháre, taniere, zmizlo nejaké vybavenie v apartmáne, ktoré bolo súčasťou pri nástupe do apartmánu je klient povinný uhradiť plnú sumu podľa cenníka, ktorý sa nachádza v apartmáne na mieste.

 

Ubytovací poriadok v platnosti od 12.04.2021 Zodpovedný vedúci: Monika Navrátilová

 

Reklamačný poriadok

 

Ubytovanie v súkromí – Objekt ***Donovaly 471,         Donovaly 976 39

REKLAMAČNÝ PORIADOK UBYTOVANIA

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných ubytovacích služieb v ubytovaní v súkromí – Rekreačná chata, vydávame v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok:
1. Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak sú zákazníkovi poskytované ubytovacie služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
2. Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď alebo bez zbytočného odkladu u vedúcemu zariadenia alebo inej poverenej zodpovednej osoby.
V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne….) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Vedúci zariadenia alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do knihy prianí a sťažností s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zariadenia alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 3. Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, alebo bez zbytočného odkladu.
4. Chyby odstrániteľné
Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zariadenie je povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, výmenu súčasti, ak tým zariadeniu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.
5. Chyby neodstrániteľné
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia zariadenia dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve (v objednávke) a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie zmluvy (objednávky) pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má zákazník právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, a zákazník s tým súhlasí, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny služby (zľavu z ubytovania).
6. Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Je vhodné, aby sa zákazník osobne zúčastnil vybavovania reklamácie, podal objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha reklamovanej služby, musí zákazník umožniť pracovníkom zariadenia prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možno presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
7. Možnosť riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ podáva návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015Z.z.
Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o inštitúte alternatívneho riešenia sporov (vrátane kontaktov a formulárov pre podanie návrhu). Spotrebiteľ má možnosť riešiť spory prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zodpovedný vedúci: Monika Navrátilová 0905 063 296 Platné od 12.4.2021